EN     

• Успешно внедряване в Комисията за финансов надзор


Успешно завърши внедряване на система за деловодна дейност и електронен документооборот

През м. септември успешно завърши внедряването на система за деловодна дейност и електронен документооборот за нуждите на Комисията за финансов надзор.


 
 
Top of page Print version Contact