EN     

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление


На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

На 8-март, в рамките на 19-та конференция по е-управление, Даниела Димитрова, ръководител проекти в „Индекс-България“, представи презентация Съвременни програмни средства от Index-Bulgaria Ltd., свързани с е-управление. Детайлната информация за конференцията може да намерите тук .

В презентацията, изнесена от г-жа Димитрова, беше представен подхода, прилаган от „ Индекс-България“ при разработка на приложен софтуер: еднократно реализирани универсални параметризирани компоненти и инструментариуми, осигуряващи значителна част от функционалностите на една АИС, които след съответна настройка, се използват във всяка информационна система.

Бяха изложени предимствата на използваните технологии, приложимостта им в практиката, както и възможностите на софтуерните продукти, разработени от „Индекс-България“ ООД, за бързо реализиране на електронни услуги, информационни системи от регистров тип, интегриране на информация от различни информационни системи, универсални справки и статистика. Особено важно е, че част от тези универсални параметризирани пакети предоставят възможност за развитие и разширение на справочната дейност и на вече внедрени АИС, дори да не са разработени от „Индекс-България” ООД.

 

Връзки:

 

Новини

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД
След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

• Успешно внедряване в Комисията за финансов надзор
Успешно завърши внедряване на система за деловодна дейност и електронен документооборот

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет

• Успешно изпълнени три договора с Прокуратурата на Република България
През м. септември „Индекс-България“ ООД успешно завърши изпълнението на три договора с Прокуратурата на Република България

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“
От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране
С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR

Top of page Print version Contact