EN     

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление


На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

На 8-март, в рамките на 19-та конференция по е-управление, Даниела Димитрова, ръководител проекти в „Индекс-България“, представи презентация Съвременни програмни средства от Index-Bulgaria Ltd., свързани с е-управление. Детайлната информация за конференцията може да намерите тук .

В презентацията, изнесена от г-жа Димитрова, беше представен подхода, прилаган от „ Индекс-България“ при разработка на приложен софтуер: еднократно реализирани универсални параметризирани компоненти и инструментариуми, осигуряващи значителна част от функционалностите на една АИС, които след съответна настройка, се използват във всяка информационна система.

Бяха изложени предимствата на използваните технологии, приложимостта им в практиката, както и възможностите на софтуерните продукти, разработени от „Индекс-България“ ООД, за бързо реализиране на електронни услуги, информационни системи от регистров тип, интегриране на информация от различни информационни системи, универсални справки и статистика. Особено важно е, че част от тези универсални параметризирани пакети предоставят възможност за развитие и разширение на справочната дейност и на вече внедрени АИС, дори да не са разработени от „Индекс-България” ООД.

 

Връзки:

 

Новини

• Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

• В Комисия за финансов надзор е внедрена система за деловодна дейност и електронен документооборот

Top of page Print version Contact