EN     

• Индекс-България ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 01.02.2021 година Индекс-България ООД подписа договор с Министерство на икономиката  -  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигурена с европейско финансиране,  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.   

Благодарение на получената по проекта безвъзмезднва финансова помощ, Индекс-България ще осигури своята стабилност в сегашната и евентуално предстоящата кризисна ситуация, както и ще възстанови нормалното си функциониране, като ще демонстрира постоянно положително развитие, изразено в увеличаване на финансовия резултат, запазване на работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на асортимента от услуги. 

Новини

• „По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

• През 2020 - 2021 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2020“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• През м. октомври 2021 г. сключи договор с НСИ за „Развитие на информационна система за статистически класификации“

• През м. ноември 2021г. сключи договор с Администрацията на омбудсмана за „Разработване и внедряване на Електронна система за управление на работата на администрацията на омбудсмана“

• Новата уеб базирана информационна система „Класифицирана информация“ вече е внедрена в над 50 различни потребители.

Top of page Print version Contact