EN     

Проекти в процес на разработка:

•         РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА УЕБ-БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

•        РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

•       ФУНКЦИОНАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЖИВОТНИТЕ (ВетИС)

Top of page Print version Contact