EN     

ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Системата "Персонална и индустриална сигурност" е предназначена да автоматизира обработката на информация за издаване на удостоверения за сигурност и разрешения за достъп до класифицирана информация. При реализацията на системата са отчетени изискванията за персонална и индустриална сигурност на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Системата е предназначена за службите за сигурност, службите за обществен ред и организационните единици, в които се обработва класифицирана информация.

Функционални модули:

Въвеждане на данни за договори/задачи; Въвеждане на данни за организационни единици и дела за проучване; Въвеждане на данни за лица и дела за проучване; Поддържане на регистри на проучени лица; Създаване и отпечатване на документи за проучване; Справки; Администриране.

Функционални характеристики:

 • Въвеждане на данни за договори/задачи, чийто предмет съдържа или налага достъп до класифицирана информация, представляваща държавна тайна;
 • Въвеждане на данни за възложители по договори;
 • Въвеждане на данни за физически и юридически лица - кандидати за изпълнители по договори;
 • Въвеждане на данни за дела по проучване за надеждност на юридически или физически лица - търговци с цел издаване на удостоверение за сигурност  (отказване, отнемане);
 • Създаване на документи за проучване по шаблони, съхранявани в системата, свързани с индустриалната сигурност; Въвеждане на данни за документите и отлагане в делото за проучване за надеждност;
 • Автоматизирано отразяване на резултата от проучването на лицата в съответното дело;
 • Създаване и поддържане на регистри: за проучени юридически и физически лица за издаване на удостоверения за сигурност; на юридически и физически лица, на които са издадени удостоверения за сигурност; на юридически и физически лица, на които е отказано издаването на удостоверения за сигурност;
 • Въвеждане на данни за лица - кандидати за заемане на длъжност или за изпълнение на задача с цел проучване за надеждност и издаване на разрешение за достъп до определено ниво на класификация;
 • Създаване и разпечатване на справки за проучване за лицата в различни информационни фондове;
 • Въвеждане на данни за дела по проучване на лица;
 • Създаване на документи по шаблони, необходими за проучване на лица и отразяване на данните за регистрирането им;
 • Автоматизирано отразяване на резултата от проучване на лица в делото за проучване;
 • Създаване и поддържане на регистри: на проучени лица за издаване на разрешения за достъп; на проучени лица, на които са издадени разрешения за достъп; на проучени лица, на които е отказано издаването на разрешения за достъп;
 • Осъществяване на актуализация на въведени данни за договори/задачи, възложители по договори, кандидати за изпълнители по договори,  дела по проучване за надеждност,  документи и лица, проучвани за надеждност;
 • Създаване и използване на процедури за наблюдение, организация и контрол на извършваните проучвания;
 • Извършване на универсални справки по характеристики на:
  договори/задачи;
  юридически лица и физически лица-търговци, проучвани за издаване на удостоверения за сигурност или потвърждение;
  лица, проучвани за издаване на разрешение за достъп;
  дела по проучване за надеждност;
  документи.
 • Извършване на статистическа дейност (дефиниране, изпълнение и отпечатване на статистически таблици);
 • Автоматично поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможности за справки в журнала;
 • Използване на национални класификатори и потребителски номенклатури;
 • Вградени средства за защита на данните на системата. Автоматичен контрол на базата данни;
 • Възможности за работа в сертифицирана локална мрежа за предаване на класифицирана информация;
 • Възможности за обмен на данни и документи с други информационни системи в XML формат.

 
Защита на данните:

Осигурява се контрол на достъпа за всеки потребител до съхраняваните в системата документи и данни.

Платформена независимост:

Система "Персонална и индустриална сигурност" работи под управлението на различни операционни системи - Unix, Linux, Windows 2003, XP, 2000, NT, 98 и др.

Системата работи с релационни СУБД, отговарящи на SQL ANSI стандарта - Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server и др.

Основни потребители:

МВР (корпоративен лиценз), Национална служба за сигурност (на централно и териториално ниво), Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален статистически институт, АЕЦ “Козлодуй” и др.

Top of page Print version Contact