EN     
Разработването на приложни програмни продукти е основно направление на Индекс България ООД.

Система „ДОКУМЕНТООБОРОТ" (нова версия) - за автоматизация и управление на работата с документи (включително и електронно подписани) във ведомства и организации. Притежава средства за реализиране на т.н. "електронна администрация" и електронни публични услуги.

Система „БИБЛИОТЕКА" - за автоматизация на библиотечни дейности. Създаване на информационни връзки между издания и други документи, регистрирани в системата. Системата е предназначена за автоматизиране и информационно осигуряване на библиотечната дейност в различни ведомства и организации.

Система “КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ” – за обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация. Автоматизира и управлява работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи, съдържащи класифицирана информация при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правилника за неговото прилагане.

Система "ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ" (нов продукт) - за автоматизиране на дейностите, свързани с проучване на юридически лица за сигурност и физически лица за надежност, съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагането му.

Система “КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА” за издаване на пропуски и осъществяване контрол на посещенията на външни лица в сградите на големи организации.
АИС "Контрол на посещенията"  обработва и съхранява информация за:
  · "Посещения на лица в сградата" - данни за пребивавания на лица в сградата;
  · "Разрешения за посещения на външни лица " - данни за разрешения за пребиваване на лица в сградата;
  · "Забрана за посещение на сградата" - данни за лица, за които следва да бъдат взети извънредни мерки при предварителната проверка или не трябва да се допускат в сградата.

Система „МЕДИЯ" за автоматизирана обработка и предоставяне на данни от публикации и други материали от средствата за масово осведомяване. Системата обработва данни за публикации и други материали от средствата за масово осведомяване - от различни области (политика, икономика, спорт, култура, наука, образование и други), без ограничения за техния вид (статии, анализи, репортажи, кореспонденции, анкети и други).


  

Top of page Print version Contact