EN     

е-ДОКУМЕНТООБОРОТ

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

Универсална, отворена, функционално пълна, технологична система – подходяща както за потребители с малък брой работни места, така и за големи ведомства и организации със сложна йерархична структура. Автоматизира и управлява работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Обхваща пълния жизнен цикъл на документите – от създаването им до тяхното архивиране и/или унищожаване.

Като архитектура системата е разработена в две версии с аналогична функционалност - Уеб базирана версия и версия клиент-сървър.

Уеб базираната версия на системата е сертифицирана за съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Функционални модули:

Създаване на документи, Електронно деловодство, Движение на документи, Контрол на задачи, Електронни административни услуги, Електронен архив, Справки, Администриране.

Система ДОКУМЕНТООБОРОТ се разпространява и като съкратена версия под търговското наименование „Деловодство“.

Функционални характеристики:

 • Водене на деловодството на всички регистратури на дадена организация, независимо от месторазположението им със строго регламениран достъп до документите, делата и преписките на всяка от регистратурите;
 • Осигуряване на безхартиена технология на деловодната работа чрез регистрация на работни документи, движение и съгласуването им в електронен вид, деловодна регистрация на официални документи от работни със запазване на всички версии и бележките към тях;
 • Деловодна регистрация на хартиени документи, сканирани документи, електронни документи, електронно подписани документи – по всички използвани деловодни технологии;
 • Автоматично регистриране, водене и приключване на преписки по кореспонденти, поддържане на реални и виртуални преписки и дела с документи;
 • Автоматична пререгистрация на документи, изпратени от една регистратурата до друга в рамките на организацията;
 • Автоматично регистриране на документи от е-mail с обединяване на няколко съобщения в един документ, поради голям обем на прикачените файлове;
 • Автоматично регистриране на документи от е-mail чрез разбиване на входно e - mail съобщение, съдържащо няколко документа за поотделна деловодна регистрация на всеки от тях;
 • Автоматично изпращане на документи и задачи към тях на е-mail адрес с разбиване на няколко съобщения поради голям обем на прикачените файлове в зависимост от ограниченията на мейл-провайдера;
 • Електронно подписване на съгласуване на документи, електронно подписване на особено мнение при подписване на електронни документи, електронно подписване на сканирани изображения;
 • Сканиране на хартиени документи и автоматично им присъедняване към деловодното описание на документа;
 • Aвтоматично изтегляне на текст на документи с формат *.doc, *.xls и *.pdf за осигуряване на пълнотекстово търсене;
 • Автоматична деловодна регистрация на искания за електронни услуги, постъпващи през Интернет сайтове, автоматично маршрутизиране на исканията за услуги по бизнес-процесите им, осигуряване на отговори на справки за състоянието на работата по подадени искания за услуги;
 • Съдържателно описание на документи – по тематика, по кореспонденти – физически и юридически лица, създаване на преки връзки между документи;
 • Електронен документооборот, управление на движението на документи, маршрутизиране на документи, контрол върху местонахождението им;
 • Поддържане на процедури за обработка на документи (движение по определени технологични маршрути) за реализация на бизнес-процеси при документооборота с автоматично генериране на задачи по етапите на процедурите, автоматизирано управление на бизнес процеса до завършването му.
 • Контрол върху изпълнението на задачи по документи и задачи, зададени с устни разпореждания, електронно подписване на възлагане и изпълнение на задачи;
 • Поддържане на пълната история за всичко, което се случва в системата при работата с документите;
 • Динамично управление на потребителския достъп до документи, дела и преписки, автоматично предоставяне и отнемане на достъп до документи, дела и преписки;
 • Вътрешносистемна електронна поща, възможност за интегриране с MS Exchange Server или друг mail сървър;
 • Автоматично отпечатване на пощенски пликове с данни за кореспонденти на документи;
 • Възможност за регистриране на отсъствия на служители и автоматична замяна на служителя със заместващия го при предаване на документ и възлагане на задачи;
 • Възможност за всеки потребител да зарежда напомняща информация, която системата извежда на заглавната страница в установеното от потребителя време;
 • Представяне на информация за всички потребители или за отделни групи потребители чрез технологията „Табло”;
 • Автоматично създаване на електронни архиви от електронни и електронно подписани документи, автоматично създаване на архивни бази данни;
 • Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможности за справки в журнала;
 • Комуникация в системата:
  • Осигуряване на програмни средства за обмен на данни и документи с други реализации на системата и с други деловодни системи и с Единната система за обмен на електронни данни (ЕСОЕД) в конвенционален XML формат;
  • осъществяване синхронизация с Active directory и различните й поддомейни за контрол и поддържане на потребителите на системата;
  • осъществяване на връзка между системата и мейл-сървър по SSH – протокол;
  •  предоставяне възможност за комуникация между клиента и приложния сървър HTTPS протокол с електронен подпис на клиента.
 • Специализирани справки – осигуряване на запитване по най-често срещаните атрибути на обектите на системата (документи, екземпляри, дела/преписки и техните томове, задачи, кореспонденти)  в произволни комбинации от тях;
 • Универсална справочна дейност:
  • справки по всички характеристики на обектите на системата (документи, екземпляри, дела/преписки и техните томове, задачи, кореспонденти в прозиволни логически комбинации от тях);
  • пълнотекстово търсене на документи с независимо бързодействие от големината на базата данни на системата;
  • Динамично управление на изходите от справочната дейност на системата, извод на получените резултати в електронни файлове в по-разпространените формати - *.doc, *xls, *.csv, *.pdf, *.html, *.xml;
 • Статистическа  дейност - потребителски ориентирани статистически разпределения и отчети за регистрирани, насочени и изпратени документи, за разпоредени и/или изпълнени задачи, за регистрирани от е-майл документи, за изпратени по е-майл документи, за нерегистрирани работни документи и др.;
 •   Aдминистриране на системата:
  • Настройване на системата според изискванията на потребителите по повече от 50 различни параметри, осигуряващи вариантности в работата на системата;
  • Управление на потребители и потребителски достъпи;
  • Поддържане на системните класификации;
  • Справки в журнала на системата за анализ на възникнали при работата на системата ситуации;
  • Наблюдение и управление на активните потребители;
  • Зареждане на информация за потребителите, която да се показва на заглавната страница – разпореждания, новини, предупреждения и др.

Защита на данните:

Осигурява се динамичен контрол на достъпа за всеки потребител до дейностите на системата и до съхраняваните документи и данни. Предоставени са процедури за редовно резервиране на базата данни и възстановяване на всички системни файлове и данни, за да се гарантира сигурност на базата данни в случай на повреда на хардуера или друга аварийна ситуация.

Платформена независимост:

Версията на системата с многослойна web базирана архитектура изисква само web браузер, като работи с повечето популярни HTML браузъри – Internet Explorer, Firefox, Chrome и др. Сървърната част работи на Windows и Linux платформи.
            Двуслойната (клиент-сървър) версия на ДОКУМЕНТООБОРОТ има възможности за работа под управлението на различни операционни системи –Windows, Linux, Unix (за сървъра) и Windows за клиентските места.
И двете реализации на ДОКУМЕНТООБОРОТ – трислойна, уеб базирана и двуслойна (клиент-сървър) могат да работят под управлението на повечето стандартни релационни системи за управление на бази данни – Oracle, IBM Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Основни потребители:

Система ДОКУМЕНТООБОРОТ е внедрена в над 370 различни организации с над 11 400 работни места. Функционира в много държавни, общински и частни организации в Република България като: Народно събрание на Република България, Народното събрание на Република Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Република Сърбия, Сметна палата на Република България, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Национален статистически институт, ИА „Морска администрация”, Министерство на труда и социалната политика (СЦ, СИФ), Генерален щаб на Българската армия, Национална следствена служба, Национална ветеринарномедицинска служба (БАБХ), Национална агенция по професионално образование и обучение, Държавна агенция за бежанците, Държавен резерв, Специални служби на РБ, Държавна комисия по сигурността на информацията, Българска национална телевизия, Комисия по досиетата, Държавна комисия по хазарта, Комисия за защита на потребителите, Агенция по вписванията, Държавна агенция „ Технически операции”, Национално бюро за контрол на СРС, Съвет за електронни медии, Военномедицинска академия, МО-Център на НАТО, Медицински университет- Варна, Втора МБАЛ - София, Авиоотряд 28, Български червен кръст, Български спортен тотализатор, АЕЦ Козлодуй, Лукойл-България АД, Черноморска технологична компания, Център на промишлеността на Р България в Москва, Агрополихим АД, София БТ, ПОК „Доверие”, Групама България, СОК Камчия, Национална служба за съвети в земеделието, Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“, Изпълнителна агенция „ Одит на средствата на ЕС“  и др.


Top of page Print version Contact