EN     

е-ДОКУМЕНТООБОРОТ

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Универсална, отворена, функционално пълна, технологична система – подходяща както за потребители с малък брой работни места, така и за големи ведомства и организации със сложна йерархична структура. Автоматизира и управлява работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Обхваща пълния жизнен цикъл на документите – от създаването им до тяхното архивиране и/или унищожаване.

Като архитектура системата е разработена в две версии с аналогична функционалност - Уеб базирана версия и версия клиент-сървър.

Уеб базираната версия на системата е сертифицирана за съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Функционални модули:

Създаване на документи, Електронно деловодство, Движение на документи, Контрол на задачи, Електронни административни услуги, Електронен архив, Справки, Администриране.

Система ДОКУМЕНТООБОРОТ се разпространява и като съкратена версия под търговското наименование „Деловодство“.

Функционални характеристики:

• Създаване на документи по потребителски образци (темплейти).

• Деловодна регистрация на хартиени документи, сканирани документи, неподписани електронни документи, електронно подписани документи – по всички използвани деловодни технологии.

• Автоматично регистриране, водене и приключване на преписки по кореспонденти, поддържане на реални и виртуални преписки и дела с документи.

• Автоматично регистриране на документи от е-mail с обединяване на няколко съобщения в един документ, поради голям обем на прикачените файлове. Разбиване на входно e - mail съобщение, съдържащо няколко документа за поотделна деловодна регистрация на всеки от тях.

• Автоматично изпращане на документи и задачи към тях на е-mail адрес с разбиване на няколко съобщения поради ограничения на обема на прикачените файлове.

• Регистриране и обработване на документи със специфични законови изисквания (жалби, сигнали, и др.)

• Автоматизирано получаване и изпращане на електронно подписани документи и съобщения през електронната поща по Интернет.

Електронно подписване на съгласуване на документи, електронно подписване на особено мнение при подписване на електронни документи, електронно подписване на документи и сканирани изображения.

·   Системата поддържа сканиране на хартиени документи и автоматично изтегляне на текст на документи с формат *. Doc, *.xls и *.PDF за осигуряване на пълнотекстово търсене.

·    Реализиране на електронни услуги през Електронния портал на Българското електронно правителство и през уеб сайтове на потребители.

• Автоматична деловодна регистрация на искания за електронни услуги, постъпващи през Интернет, автоматично маршрутизиране по исканията за услуги, автоматични отговори на справки за състоянието на работата по подадени искания за услуги.

• Средства за реализиране на електронни услуги на принципа „едно гише“, автоматично създаване, приемане, регистриране и маршрутизиране на подавани документи за електронни услуги и на издавани документи за електронни услуги.

• Съдържателно описание на документи – по теми, лица, факти, връзки между тях.

• Електронен документооборот, управление на движението на документи, маршрутизиране на документи, контрол върху местонахождението им.

·       Поддържане на процедури за обработка на документи (движение по определени технологични маршрути) за реализация на бизнес-процеси при документооборота с автоматично генериране на задачи по етапите на процедурите, автоматизирано управление на бизнес процеса до завършването му.

• Контрол върху изпълнението на задачи по документи и с устни разпореждания, електронно подписване на възлагане и изпълнение на задачи.

• Автоматично отпечатване на пощенски пликове с данни за кореспонденти на документи.

• Автоматично създаване на електронни архиви от електронни и електронно подписани документи, автоматично създаване на архивни бази данни.

• Комуникация със системата:

-   възможност за представяне на новини, съобщения и разпореждания на заглавната страница на системата;

-    регистриране на отсъствия на служители и заменяне с други при предаване на документ и възлагане на задачи;

-   осъществяване синхронизация с Active directory и различните й поддомейни за контрол и поддържане на потребителите на системата;

-   осъществяване на връзка между системата и мейл - сървъра по SSH – протокол;

-    предоставяне възможност за комуникация между клиента и приложния сървър HTTPS протокол с електронен подпис на клиента.

• Универсална справочна дейност:

-   справки по всички характеристики на документи, задачи, преписки, дела и др. в произволни комбинации;

-   пълнотекстово търсене на документи с независимо бързодействие от големината на базата данни на системата;

-   потребителски ориентирани статистически таблици и отчети, средства за редактиране на изходите.

• Настройване на системата според изискванията на потребителите.

• Средства за отразяване на структурни и кадрови промени в потребителя, поддържане на история за работата с документи до и след такива промени.

• Динамично управление на потребителския достъп до документи и данни, автоматично предоставяне и отнемане на достъп до документи.

• Вградени средства за контрол и защита на данните в системата, автоматичен самоконтрол на базата данни.

• Вътрешна електронна поща, възможност за интегриране с MS Exchange Server или друг mail сървър.

• Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможности за справки в журнала.

• Средства за обмен на данни и документи с други реализации на системата и с други информационни системи и с Единната система за обмен на електронни данни (ЕСОЕД) в XML формат.

• Допълнително разработен модул, който дава възможност за обмен на документи с други административни информационни системи, работещи в държавната администрация.

Защита на данните:

Осигурява се контрол на достъпа за всеки потребител до дейностите на системата и до съхраняваните документи и данни. Предоставени са процедури за редовно резервиране на базата данни и възстановяване на всички системни файлове и данни, за да се гарантира сигурност на базата данни в случай на повреда на хардуера или друга аварийна ситуация.

Платформена независимост:

Система ДОКУМЕНТООБОРОТ има възможности за работа под управлението на различни операционни системи – Unix, Linux, MS Windows 2000/2003 и Windows 2008 (за сървъра) и Windows XP, Windows 7, WINDOWS 8 (32- и 64-битови), за клиентските места както и системи за управление на бази данни Oracle, Oracle Express, IBM Informix, Sybase, MS SQL Server, MSDE и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта. Версията на системата с многослойна web базирана архитектура изисква и инсталиран web браузер.

Основни потребители:

Система ДОКУМЕНТООБОРОТ е внедрена в над 350 различни организации с над 10 000 работни места. Функционира в много държавни, общински и частни организации в Република България като: Народно събрание на Република България, Администрацията на Президента на Република България, Народното събрание на Република Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Република Сърбия, Сметна палата на Република България, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Национален статистически институт, ИА „Морска администрация”, Министерство на труда и социалната политика (СЦ, СИФ), Министерство на образованието, младежта и науката, Генерален щаб на Българската армия, Национална следствена служба, Национална ветеринарномедицинска служба, Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция по туризма, Държавен резерв, Държавна комисия по сигурността на информацията, Българска национална телевизия, Комисия по досиетата, Комисия за защита на личните данни, Държавна комисия по хазарта, Комисия за защита на потребителите, Съвет за електронни медии, Патентно ведомство, Военномедицинска академия, МО Център на НАТО, Медицински университет Варна, Втора МБАЛ - София, Авиоотряд 28, Български червен кръст, Български спортен тотализатор, АЕЦ Козлодуй, Лукойл-България, Черноморска технологична компания, Център на промишлеността на Р България в Москва, Агрополихим АД, София БТ, Пенсионен фонд „Доверие”, Групама България, СОК Камчия, Национална служба за съвети в земеделието и др.


Top of page Print version Contact