EN     

КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Автоматизираната информациона система (АИС) "Контрол на посещенията" е предназначена за обработка и съхранение на информация за обслужване на пропускателния режим  в сгради на организации и ведомства.

Обработвана и съхранявана информация

АИС "Контрол на посещенията"  обработва и съхранява информация за:
 - "Посещения на лица в сградата" -  данни за пребивавания на  лица в сградата;
 - "Разрешения за посещения на външни лица " - данни за разрешения за пребиваване на лица в сградата;
 - "Контролирани лица" - данни за лица, спрямо които следва да се предприемат определени действия (да се уведоми определен служител за появата им, да се допускат със или без придружител, да не се допускат в сградата и други).

Функционални характеристики:

  • Въвеждане на данни  за самоличност на посетителя. Данните се прочитат с OCR четец от машинно-читаемата зона на документа за самоличност на лицето - лична карта, паспорт, карта на постоянно пребиваващ чужденец, карта на продължително пребиваващ чужденец или  паспорт на чужденец. Предоставена е и възможността тези данни да бъдат въвеждани ръчно;
  • Автоматично с равняване на въведените данни за посетителя с предварително въведените  данни за разрешение за посещение / Забрана за посещение или с данните от Предишно посещение. При това сравнение се установява автоматично дали за лицето има въведено Разрешение за посещение или  Забрана за посещение. Системата извежда и данни за предишни посещения. Тъй като данните от машино-читаемата зона на документа за самоличност са изписани на латиница, се предоставя възможност те да бъдат трансформирани в кирилица от наличната информация в базата данни. АИС може да зарежда автоматично данните и от масив ЕСГРАОН, в случай, че потребителят разполага официално с такъв;
  • Отпечатване на пропуск на посетителя. АИС "Контрол на посещенията" предоставя възможност за отпечатване пропуск на посетителя за всяко негово посещение на сградата. Отпечатваните данни са: на пропуска и дата на издаване, име на посетителя, ЕГН, вид и № на документа за самоличност, име на посетения служител/служба, час на влизане и място за отметка на часа на излизане;
  • Регистриране  времето на напускане на сградата. При излизане от сградата посетителят връща пропуска си и в системата се регистрира часа на излизане;
  • Поддържане на актуална информация в базата данни за Р азрешения за посещение. Тази информация се въвежда в АИС от утвърдени писмени заявки или от устно издадени разрешения. Разрешенията могат да  важат за определена дата или   за многодневен период. Заявките съдържат и допълнителна информация относно причината за посещението или отказа. Те могат да се отнасят за едно лице или за списък от лица. За удобство тези данни може да се въвеждат и при регистрацията на посетителя;
  • Поддържане на актуална информация в базата данни за З абрани за посещение. Тази информация се въвежда в АИС от официални документи и е валидна за определен период от време, през който системата сигнализира автоматично. Записите съдържат и допълнителна информация относно причината за забраната и указания за действия на персонала;
  • Справочни дейности на АИС "Контрол на посещенията". Системата предлага средства за универсални и типови справки. Могат да се изпълняват по всяко време и по произволно избран набор характеристики;
  • Администриране на системата. АИС "Контрол на посещенията" предоставя широк набор от функционални дейности за администриране - конфигуриране на системата, регистриране на потребители, определяне на достъпа на всеки потребител и др.;
  • Защита на данните. АИС "Контрол на посещенията" осигурява средства за определяне на индивидуален достъп до функционалните дейности на системата и до съхраняваните данни. Системата води автоматичен журнал на изпълняваните дейности.

 
Минимални изисквания към конфигурацията

В зависимост от конкретните условия системата може да функционира на едно работно място или на няколко работни места, свързани в мрежа.

За  конфигурации на едно работно място са необходими:
 - компютър среден клас, работещ под управлението на операционна система Windows;
 - OCR - четец;
 - специализиран принтер за разпечатване на пропуски (ако се използват индивидуални пропуски).
 
Платформена независимост:

Система "Контрол на посещенията" работи под управлението на различни Windows базирани операционни системи – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.
Системата работи с релационни СУБД, отговарящи на SQL ANSI стандарта - Oracle, Informix, SyBase, MS SQL Server и др.

Основни потребители:

Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, поделения на Министерство на отбраната, охранителни фирми и  др.

 

Top of page Print version Contact