EN     

КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Автоматизираната информациона система (АИС) "Контрол на посещенията" е предназначена за обработка и съхранение на информация за обслужване на пропускателния режим  в сгради на организации и ведомства.

Обработвана и съхранявана информация

АИС "Контрол на посещенията"  обработва и съхранява информация за:
"Посещения на лица в сградата" -  данни за пребивавания на  лица в сградата;
"Разрешения за посещения на външни лица " - данни за разрешения за пребиваване на лица в сградата;
"Забрана за посещение на сградата" - данни за лица, за които следва да бъдат взети извънредни мерки при предварителната проверка или не трябва да се допускат  в сградата.

Функционални характеристики:

Въвеждане на данни  за самоличност на посетителя. Данните се прочитат с OCR четец от машинно-читаемата зона на документа за самоличност на лицето - лична карта, паспорт, карта на постоянно пребиваващ чужденец, карта на продължително пребиваващ чужденец или  паспорт на чужденец. Предоставена е и възможността тези данни да бъдат въвеждани ръчно;

Автоматично с равняване на въведените данни за посетителя с предварително въведените  данни за р азрешение за посещение / З абрана за посещение или с данните от П редишно посещение. При това сравнение се установява автоматично дали за лицето има въведено Р азрешение за посещение или  З абрана за посещение. Системата извежда и данни за предишни посещения. Тъй като данните от машино-читаемата зона на документа за самоличност са изписани на латиница, се предоставя възможност те да бъдат трансформирани в кирилица от наличната информация в базата данни. АИС може да зарежда автоматично данните и от масив ЕСГРАОН, в случай, че потребителят разполага официално с такъв;

Отпечатване на пропуск на посетителя. АИС "Контрол на посещенията" предоставя възможност за отпечатване пропуск на посетителя за всяко негово посещение на сградата. Отпечатваните данни са: на пропуска и дата на издаване, име на посетителя, ЕГН, вид и № на документа за самоличност, име на посетения служител/служба, час на влизане и място за отметка на часа на излизане;

Регистриране  времето на напускане на сградата. При излизане от сградата посетителят връща пропуска си и в системата се регистрира часа на излизане;

Поддържане на актуална информация в базата данни за Р азрешения за посещение. Тази информация се въвежда в АИС от утвърдени писмени заявки или от устно издадени разрешения. Разрешенията могат да  важат за определена дата или   за многодневен период. Заявките съдържат и допълнителна информация относно причината за посещението или отказа. Те могат да се отнасят за едно лице или за списък от лица. За удобство тези данни може да се въвеждат и при регистрацията на посетителя;

Поддържане на актуална информация в базата данни за З абрани за посещение. Тази информация се въвежда в АИС от официални документи и е валидна за определен период от време, през който системата сигнализира автоматично. Записите съдържат и допълнителна информация относно причината за забраната и указания за действия на персонала;

Справочни дейности на АИС "Контрол на посещенията". Системата предлага средства за универсални и типови справки. Могат да се изпълняват по всяко време и по произволно избран набор характеристики;

Администриране на системата. АИС "Контрол на посещенията" предоставя широк набор от функционални дейности за администриране - конфигуриране на системата, регистриране на потребители, определяне на достъпа на всеки потребител и др.;

Защита на данните. АИС "Контрол на посещенията" осигурява средства за определяне на индивидуален достъп до функционалните дейности на системата и до съхраняваните данни. Системата води автоматичен журнал на изпълняваните дейности.

 
Минимални изисквания към конфигурацията

В зависимост от конкретните условия системата може да функционира на едно работно място или на няколко работни места, свързани в мрежа.
За  конфигурации
на едно работно място са необходими: компютър среден клас, работещ под управлението на операционна система Windows 98 , 2000, XP, 2003,
OCR
четец, специализиран принтер за разпечатване на пропуски.

 
Платформена независимост:

Системата работи с релационни СУБД, отговарящи на SQL ANSI стандарта - Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server и др.

Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на държавната политика при бедствие и аварии и други.

 

Top of page Print version Contact